Download de algemene voorwaarden als .pdf bestand hier: KLIK 

Of lees deze hier in zijn geheel:

Algemene verkoop- leveringsvoorwaarden 123magazijninrichting.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, hoe ook genaamd, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
1.4 Onder ‘afnemer’ in de zin van deze algemene voorwaarden, worden verstaan al degenen die bij ons orders of bestellingen plaatsen, producten kopen of overeenkomsten met ons sluiten ongeacht hun benaming.

Artikel 2 – Aanbiedingen/Opdrachten
2.1 Onze aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 8 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zodanige aanbiedingen en offertes zijn derhalve hooguit een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Zij kunnen door ons binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan nog worden herroepen.
2.2 In geval een opdracht wordt verstrekt door een afnemer zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bevestigen dan wel daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Alle prijzen gelden voor levering franco huis 123 Magazijninrichting te Wierden en zijn exclusief bijkomende kosten, heffingen, verpakkingen, lasten en kosten verband houdende met extra werkzaamheden e.d. alsmede exclusief BTW. Vanaf dat moment zijn de producten voor rekening en risico van de afnemer, met dien verstande dat de eigendom eerst overgaat nadat overeenkomstig Artikel 10 volledige betaling heeft plaatsgevonden. In geval van internationale transacties behouden wij ons het recht voor te verwijzen naar en van toepassing te verklaren de Incoterms, zoals laatstelijk door de Internationale Kamer van Koophandel vastgesteld (tenzij anders overeengekomen).
3.2 Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen op grond van kostenstijgingen, ongeacht aard en reden ervan, – en derhalve onder meer als gevolg van verhoogde grondstofprijzen, algemene loonsverhogingen of inflatiecorrecties – te verhogen.

Artikel 4 – Levering en risico
4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, doch gelden hooguit als indicatie. Bij overschrijding van de opgegeven termijn zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling en de daarin gestelde redelijke termijn is verlopen.
4.2 Leveringen, franco huis, exclusief ontladen en inhuizen, tenzij anders is overééngekomen.
4.3 Deelleveringen zijn toegestaan.

Artikel 5 – Montage en Afname
5.1 Voor de montage gelden bovendien onze Algemene Montage- en Installatievoorwaarden.
5.2 De afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke en door ons gewenste medewerking terstond te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.
5.3 Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen aan de afnemer ter (af)levering zijn aangeboden –
hetgeen onder meer inhoudt dat de afnemer is medegedeeld dat de goederen met inachtneming van het bepaalde in
Artikel 3.1 te zijner beschikking staan – doch (af)levering onmogelijk is gebleken of de afnemer geweigerd heeft de goederen in ontvangst te nemen. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim, waardoor onder meer het risico van tenietgaan en beschadiging op de afnemer is overgegaan.
5.4 Al onze kosten voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor rekening en risico van de afnemer, zulks onverminderd onze overige rechten terzake van deze tekortkoming van de afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen
een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven, alsmede, indien dat door ons
opportuun wordt geacht, verzekeringskosten.

Artikel 6 – Reclame
6.1 De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de feitelijke ontvangst van de goederen niet schriftelijk gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.
6.2 Andere reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de feitelijke ontvangst van de goederen dan wel nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden door de afnemer, schriftelijk bij ons te zijn ingediend en te zijn ontvangen.
6.3 Aan de wijze waarop monsters, modellen of ontwerpen zijn uitgevoerd kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin ook aan catalogi, foto’s, afbeeldingen e.d.
6.4 Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt door afnemer, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor volledig vervallen, tenzij eerst door of bij de ingebruikname het gebrek kan worden
geconstateerd.
6.5 Materialen voor de klant op maat gemaakt en geleverd kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 7 – Betaling
7.1 De betalingstermijn bedraagt bij bestellingen exclusief montage:
– 40% binnen 14 dagen na ontvangst opdrachtbevestiging
– 60% binnen 14 dagen na aanvang levering der goederen
Bestellingen inclusief montage:
– 30% binnen 14 dagen na ontvangst opdrachtbevestiging
– 60% binnen 14 dagen na aanvang levering der goederen
– 10% binnen 14 dagen na oplevering montage
(tenzij anders overeengekomen)
7.2 Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
7.3 Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaalt heeft hebben wij het recht vanaf de vervaldag van de factuur een rente in rekening te brengen van 1% (één procent) per maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten terzake (zie Artikel 5.3). Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons of op een door ons aan te wijzen rekening
in Euro, tenzij wij schriftelijk hebben meegedeeld dat betaling in een andere valuta mag plaatsvinden.
7.4 Alle buitengerechtelijke incassokosten die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de afnemer.
7.5 Wij behouden ons het recht voor om, alvorens tot productie en/of levering over te gaan, een Letter of Credit (documentair
krediet) dan wel een andere deugdelijke vorm van (betaling-)garantie of zekerheid te eisen, een en ander uitsluitend te onzer beoordeling.

Artikel 8 – Verrekening/Opschorting
8.1 Verrekening, inhouding, korting of opschorting van de betalingsverplichting is niet toegestaan, tenzij wij de tegenvordering onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig schriftelijk hebben erkend.

Artikel 9 – Tekortkoming
9.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, nakomt, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surséance van betaling, onder curatelenstelling van de afnemer of stillegging, ontbinding of liquidatie van diens onderneming dan wel een overeenkomstige maatregel naar buitenlands recht, wordt de afnemer geacht van rechtswege en onmiddellijk in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst door ons op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en (eventuele) bijbehorende werkzaamheden, dan wel tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Tot het tijdstip van volledige betaling is de afnemer niet bevoegd de zaken aan derden in gebruik te geven, te verhuren, te verpanden, in eigendom over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren.
10.2 Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de afnemer in verzuim is dan wel indien wij goede grond hebben te vrezen dat de afnemer in verzuim zal geraken, kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de (eigendom van de) geleverde zaken onverwijld terugvorderen respectievelijk wederom tot ons nemen. De afnemer verleent ons hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.
10.3 De afnemer is verplicht de zaken deugdelijk te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen,
als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid (in de ruimste zin des woords) voor derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betreffende goederen. Afnemer zal op ons eerste verzoek alle door ons gewenste medewerking verlenen opdat
zodanige uitkeringen aan ons worden betaald of op zodanige uitkering zekerheid – onder meer in de vorm van een pandrecht – te onze behoeve te vestigen.

Arikel 11 – Annulering
11.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs
(inclusief BTW) als
annuleringskosten in rekening gebracht onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
11.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden:
11.3 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen.

Artikel 12- Exoneratie
12.1 In geval van toerekenbare niet, niet tijdige, niet volledige of niet deugdelijke levering, is aan onze plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door hetgeen door de afnemer is gekocht althans waartoe opdracht is gegeven, alsnog te leveren, te verbeteren dan wel te herstellen, één en ander naar onze keuze.
12.2 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot het in lid 1 van dit Artikel bepaalde of, indien dezerzijds geen vervanging, verbetering of herstel plaatsvindt, tot het bedrag van de koopsom, zodat wij nimmer aansprakelijk zijn
voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade dan ook.
12.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de dwingende rechtelijke bepalingen met betrekking tot productenaansprakelijkheid.

Artikel 13- Vrijwaring
13.1 Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens afnemer zouden zijn. Afnemer vrijwaart ons, zowel in als buiten rechte, tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen.

Artikel 14- Overmacht
14.1 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar (en komt derhalve evenmin voor ons risico) in geval van overmacht, waaronder onder meer is te verstaan verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, opdrachtnemers, onderaannemers, vervoerders of andere door ons ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking, politieke staking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen – al dan niet van politieke aard -, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, klimatologische omstandigheden, bijzondere bodemgesteldheden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid in redelijkheid niet meer van ons kan worden gevergd en/of in redelijkheid niet aan ons kunnen worden toegerekend en/of in redelijkheid niet door ons voorzienbaar waren.

Artikel 15- Garantie
15.1 Jaar op alle materiaal- en/of fabricagegebreken

Artikel 16- Toepasselijk recht
16.1 Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de door ons met de afnemer gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.


5 jaar garantie Op al onze producten
alles onder 1 dak Magazijninrichting, montage en magazijnkeuringen
Magazijnkeuringen Al vanaf € 150,-